top of page

שיתופי פעולה

סדנה זו הוקדשה ללמידה וקבלת כלים ליצירת שיתופי פעולה ומינופם, הגדלת היתרון היחסי והשגת המטרה. 

להתיר את הפלונטר, הילה בייניש

bottom of page