top of page

רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים 

סדנה זו הוקדשה ללמידה וקבלת כלים להשפעה ברשות המקומית בנושאי משבר האקלים לנציגי ציבור ויושבי ראש וועדות איכות סביבה.

לאלבום התמונות

הערכות מקומית לשינויי אקלים, ד"ר אורלי רונן 

מדיניות מזון עירונית, תל אביב-יפו

bottom of page