top of page

ניהול מרחוק

סדנה זו הוקדשה ללמידה וקבלת כלים לעבודה וניהול מרחוק בשגרה ובצל משבר הקורונה.

ניהול מרחוק ועבודה הבית, עדית שדה

ניהול קשר עם עובדות ועובדים בחל"ת, עידית שדה 

כלים דיגיטליים, מינוף

bottom of page